Wat zijn de contributies bij TCA?

contributie_2.jpg 

De contributies voor het seizoen 2020 zijn als volgt:

Soort
lidmaatschap 
Jaarlijkse
contributie
Eeenmalig
entreegeld
Senior lid € 196 € 40
Echtpaar lid (p.p.) € 189 € 40
Student lid * € 130 € 25
Jeugd lid ** €  96 € 25
Donateur €  30 nvt

 

*) Het gereduceerde tarief van het studenten lidmaatschap geldt t/m 25 jaar. In het jaar van de 26e verjaardag wordt een normaal senioren lidmaatschap van kracht.   

**) Junioren waarvan ook minimaal één ouder lid is van TCA krijgen ieder € 15,- reductie op de contributie !

De contributiebedragen zijn exclusief de kosten van eventuele tennislessen.

 

Hoe wordt de contributie vastgesteld?

De contributies van TCA worden jaarlijks geïndexeerd. Daarvoor wordt de  CPI (consumenten prijs index) gehanteerd, over de periode gelijk aan het afgelopen boekjaar van TCA. De contributiebedragen worden daarbij afgerond naar gehele euro's. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) kan besluiten om van deze indexering af te wijken.

De ALV heeft besloten dat er in 2019 en 2020 een toeslag op de contributie wordt geheven ter financiering van de viering van het lustrum in 2020. Deze lustrum bijdrage bedraagt in 2020 12,50 euro voor seniorleden en 7.50 euro voor jeugdleden

 

Hoe wordt de contributie geïnd?

Het beleid van TCA ten aanzien van de inning van de contributie is dat deze zoveel mogelijk plaatsvindt via automatische incasso. De contributie- en entreegelden zullen via automatische incasso begin april worden geïnd.  Contributies en bijdragen die niet automatisch konden worden afgeschreven, worden een tweede keer ter incasso aangeboden.

 

Teruggave van contributie ?

Verzoeken tot ontheffing of teruggave van contributie worden slechts in hoge uitzondering gehonoreerd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari te gebeuren, daarna wordt het lidmaatschap verlengd en is er over het nieuwe jaar contributie verschuldigd.


Mocht je nog verdere vragen hebben over de contributie, neem dan contact op met  de penningmeester