Wat zijn de contributies bij TCA?

contributie_2.jpg 

De contributies voor het seizoen 2021 zijn als volgt:

Soort
lidmaatschap 
Jaarlijkse
contributie
Eeenmalig
entreegeld
Senior lid € 194 € 40
Echtpaar lid (p.p.) € 187 € 40
Student lid * € 129 € 25
Jeugd lid ** €  96 € 25
Donateur €  30 nvt

 

*) Het gereduceerde tarief van het studentenlidmaatschap geldt  automatisch voor alle volwassenen t/m 25 jaar. In het jaar van de 26e verjaardag wordt een normaal seniorenlidmaatschap van kracht.   

**) Jeugdleden zijn de leden t/m 17 jaar. In het jaar van de 18e verjaardag wordt een studentenlidmaatschap van kracht. Jeugdleden van wie ook minimaal één ouder lid is van TCA krijgen ieder € 15,- reductie op de contributie !

De contributiebedragen zijn exclusief de kosten van eventuele tennislessen.

Hoe wordt de contributie vastgesteld?

De contributies van TCA worden jaarlijks geïndexeerd. Daarvoor wordt de  CPI (consumenten prijs index) gehanteerd, over de periode gelijk aan het afgelopen boekjaar van TCA. De contributiebedragen worden daarbij afgerond naar gehele euro's. De jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) kan besluiten om van deze indexering af te wijken.

Hoe wordt de contributie geïnd?

Het beleid van TCA ten aanzien van de inning van de contributie is dat deze zoveel mogelijk plaatsvindt via automatische incasso. De contributie- en entreegelden zullen via automatische incasso aan het begin van het tennisseizoen worden geïnd.  Contributies en bijdragen die niet automatisch konden worden afgeschreven, worden een tweede keer ter incasso aangeboden.

Teruggave van contributie ?

Verzoeken tot ontheffing of teruggave van contributie worden slechts in hoge uitzondering gehonoreerd. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari te gebeuren, daarna wordt het lidmaatschap automatisch verlengd en is er over het nieuwe jaar contributie verschuldigd.


Mocht je nog verdere vragen hebben over de contributie, neem dan contact op met  de penningmeester