Overzicht van contributies bij TCA

 

De contributie bedragen voor 2017 zijn als volgt:

lidmaatschap contributie entree geld  Lustrum bijdrage

Echtparen

175,- p.p.

25,- p.p. 

n.v.t.
Senioren  185,- 40,- n.v.t.
Studenten* 122,- 25,- n.v.t.
Junioren** 90,- 25,-

geen.

Ochtendleden 130,- Niet meer mogelijk geen
Donateurs 30,-   n.v.t.
Introducés 5,- per keer    

*) Het gereduceerde tarief van het studenten lidmaatschap geldt t/m 24 jaar. In het jaar van de 25e verjaardag wordt  een normaal senioren lidmaatschap van kracht.   

**) Junioren waarvan ook minimaal één ouder lid is van TCA krijgen ieder € 15,- reductie op de contributie !

De contributiebedragen zijn exclusief de kosten van tennislessen.

 

Wijze van vaststelling Contributie bedragen:

De contributies van TCA worden jaarlijks geïndexeerd. Daarvoor wordt de  CPI (consumenten prijs index) gehanteerd, over de periode gelijk aan het afgelopen boekjaar van TCA. De contributiebedragen worden daarbij afgerond naar gehele euro's.

Normaal gesproken besluit de ALV dat er in een lustrumjaar en één of twee jaar daarvoor voor volwassenen een extra bijdrage moet worden geheven ter financiering van de lustrumfestiviteiten. Het eerstvolgende lustrumjaar is 2020 

 

Inning van de contributiegelden.

Het beleid van TCA ten aanzien van de inning van de contributie is dat deze zoveel mogelijk plaatsvindt via automatische incasso. De contributie- en entreegelden zullen via automatische incasso begin april worden geïnd.  Contributies en bijdragen die niet automatisch konden worden afgeschreven, worden een tweede keer ter incasso aangeboden.

Teruggave van contributie ?

Verzoeken tot ontheffing of teruggave van contributie worden slechts in hoge uitzondering gehonoreerd. Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap (tijdig = vóór 1 januari) vormt geen grond voor teruggave van de contributie.


Mocht je nog verdere vragen hebben over de contributie, neem dan contact op met de penningmeester.

 


Ogenblik a.u.b. ...